بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگداشت روز کارمند

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

بزرگترین مانور عملیاتی و غیرنظامی جنوب شرق کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

حضور 1200 نیروی عملیاتی در بزرگترین مانور غیر نظامی کشور

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله‌زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

اعزام تیم واکنش سریع رفسنجان به منطقه زلزله زده جیرفت

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

واکسن پنتاوالان در رفسنجان رونمایی شد

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

همایش روز جهانی دیابت

محفل انس با قرآن

مخفل انس با قرآن

مخفل انس با قرآن

مخفل انس با قرآن

مخفل انس با قرآن

محفل انس با قرآن

مخفل انس با قرآن

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت ( همگروهی ) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

جلسه بررسی و تایید طرح کوهورت با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

مراسم تکریم و معارفه روسای مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

طرح تحول سلامت نشان از عزم ملی و پشتوانه رهبری است

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

سخنرانی معاون توسعه دانشگاه در جمع پرسنل خدماتی بیمارستان ها و مراکز

سخنرانی معاون توسعه دانشگاه در جمع پرسنل خدماتی بیمارستان ها و مراکز

سخنرانی معاون توسعه دانشگاه در جمع پرسنل خدماتی بیمارستان ها و مراکز

سخنرانی معاون توسعه دانشگاه در جمع پرسنل خدماتی بیمارستان ها و مراکز

سخنرانی معاون توسعه دانشگاه در جمع پرسنل خدماتی بیمارستان ها و مراکز

جلسه با مدیران بیمارستانها و میئولین پذیرش و ترخیص

جلسه با مدیران بیمارستانها و میئولین پذیرش و ترخیص

جلسه با مدیران بیمارستانها و میئولین پذیرش و ترخیص

جلسه با مدیران بیمارستانها و میئولین پذیرش و ترخیص

جلسه با مدیران بیمارستانها و میئولین پذیرش و ترخیص

جلسه با مدیران بیمارستانها و میئولین پذیرش و ترخیص

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید مسئولان شهرستان رفسنجان از روند اجرای طرح سلامت

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید از روند اجرای طرح سلامت در روز اول اجرا

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان از روند اجرایی طرح تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

اولین جلسه با معاونین و مدیران در رابطه با تحول نظام سلامت

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رادیولوژی ورودی 89

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تقدیر از استادان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

تیم ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در منطقه زلزله زده کوهبنان

مراسم تکریم و معارفه معاونان جدید و سابق

معرفی معاونین جدید دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تکریم و معارفه معاونین جدید و سابق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تقدیر از جناب دکتر جعفرزاده معاون اسبق دانشجویی فرهنگی توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تکریم و معارفه معاونان جدید و سابق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مراسم تکریم و معارفه معاونان جدید و سابق دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تقدیر از جناب دکتر صادقی معاون اسبق درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تقدیر از جناب آقای رحمانی معاون اسبق توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

برگزاری سومین اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبر آباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

برگزاری اردوی جهادی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه توابع شهر عنبرآباد

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

اعزام تیم های تخصصی بسیج جامعه پزشکی رفسنجان به لاله زار

کنفرانس حاکمیت بالینی آذرماه 91

کنفرانس حاکمیت بالینی آذر ماه 91

کنفرانس حاکمیت بالینی آذرما 91

کنفراسن حاکمیت بالینی آذرمااه 91

کنفرانس حاکمیت بالینی آذر ماه 91

کنفرانس حاکمیت بالینی آذر ماه 91

اردوی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه در مناطق محروم

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی-منطقه راویز

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

کوهپیمایی کارمندان بسیجی پایگاه شهید نعمتی

آزمون استخدام پیمانی1391

آزمون استخدام پیمانی1391

آزمون استخدام پیمانی1391

آزمون استخدام پیمانی1391

آزمون استخدام پیمانی1391

نمایشگاه دستاوردهای دولت

مراسم افتتاحیه نمایشگاه

حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نمایشگاه

حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نمایشگاه

حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نمایشگاه

حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نمایشگاه

معاونت محترم پشتیبانی جناب آقای رحمانی

کوهپیمایی بانوان

کوهپیمایی بانوان

کوهپیمایی بانوان

کوهپیمایی بانوان

کوهپیمایی بانوان

اهداء جوایز مسابقه کتاب خوانی

کوهپیمایی بانوان

هفته سلامت 1391

برگزاری همایش پیاده روی هفته سلامت

برگزاری همایش پیاده روی هفته سلامت

افتتاح بخش NICU بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

افتتاح بخش NICU بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

افتتاح پاویون بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

برگزاری جشن روز پرستار 1391

برگزاری جشن روز پرستار 1391

برگزاری جشن روز پرستار 1391

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی 1391

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی 1391

برگزاری مسابقات ورزشی و اهداء جواز

برگزاری همایش سالمندان 1391

مراسم زنگ سلامت

مراسم زنگ سلامت

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی در نماز جمعه

سخنرانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی در نماز جمعه

عیادت حجت الاسلام رمضاني پور امام جمعه از بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب

عیادت آقای دکر آذین از بیماران بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان

یادواره شهدا

یادواره شهداء

یادواره شهداء

یادواره شهداء

یادواره شهداء

همایش روشنگری

همایش روشنگری

کارگاه روشنگری

کارگاه روشنگری

کارگاه روشنگری

کارگاه روشنگری

کارگاه روشنگری

کارگاه روشنگری-آقای امیر پورسعید

مراسم توجیهی دانشجویان ورودی سال 90

مراسم توجیهی دانشجویان ورودی سال 90

مراسم توجیهی دانشجویان ورودی سال 90

مراسم توجیهی دانشجویان ورودی سال 90

مراسم توجیهی دانشجویان ورودی سال 90