منشور اخلاقی سازمان
-کلیه اعضاء سازمان به موقع درمحل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.
- نسبت به همکاران و مراجعان با خوشرویی و متانت رفتار شود.
- راهنمایی و اطلاعات لازم بطور کامل در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد و از سردرگمی آنها جلوگیری شود.
- فضای مراودات بگونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.
- ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض(قومی، جنسی، خویشاوندی، مذهبی و...)صورت گیرد.
- به صحبتها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و درپاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.
- اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب به همکاران ارائه گردد.
- انجام وظایف بصورت موثر و کارامد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.
- از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود.
- در صورت مشاهده هر گونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف یا وجه نقد، موضوع به مسئولین زیربط اطلاع داده شود.
- فعالیت ها زمان گذاری شود و بر اساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.
- فعالیت بر اساس روش مستند و مشخص انجام شود نه بر اساس سلیقه مدیران و کارکنان.
- از شایعه سازی، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف میکند، پرهیز شود.
- تجهیزات و اشیاء بصورت دقیق و منظم استقرار یابند،به نحوی که در زمان مورد نظر براحتی در دسترس باشند.
- رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند.
- از استعمال دخانیات بویژه در محیط کار پرهیز شود.
- از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
- بر حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.
- از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.
- سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار گردد.
- از اختیارات و قدرت سازمانی استفاده صحیح صورت گیرد.
- اهداف سازمان بطور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.
- نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت داشته باشد.
- قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.
- از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند خودداری شود.