رياست دانشگـاه

نام و نام خانوادگي: دکتر علی اسماعیلی ندیمی

سمت: رياست دانشگاه

مرتبه علمي: دانشيار

رشته تحصيلي: قلب و عروق

مدرک تحصيلي: دکتری تخصصی

تلفن: 91-34280090-034

فاکس: 34280092

پست الکترونيک: office@rums.ac.ir

آدرس محل کار: رفسنجان بلوار حضرت علي ابن ابيطالب(ع) - سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان ساختمان شماره 1 طبقه اول

 

وظايف:

 • - مسئوليت در قبال كليه امور موسسه و حسن اجراي مصوبات هيأت امناء در حدود مقررات مصوب و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد و نمايندگي حقوقي موسسه نزد مراجع ذيصلاح
 • - تهيه و پيشنهاد برنامه هاي راهبردي ، سياستها، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيأت امناء
 • - تعيين خط مشي اجرايي موسسه براساس برنامه هاي راهبردي مصوب هيأت امناي ذيربط ، برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي ، آموزشي ، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني خدمات و توسعه مديريت و منابع موسسه در چارچوب برنامه هاي راهبردي تعيين شده.
 • - نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي ، فرهنگي ، آموزشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني خدماتي ، استخدام ، انتصاب ، ماموريت، اخراج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيأت علمي، توسعه مديريت و منابع ، استخدام ، جذب، انتصاب، ماموريت، ارتقاء و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي موسسه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح
 • - استيفاي منافع و حقوق موسسه در مراجع قانوني ( اعم از قضايي ، اجرايي، اداري و ...) به نمايندگي از موسسه
 • - تهيه آئين نامه هاي مالي - معاملاتي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي، نمودار سازماني و تشكيلات موسسه و همچنين تغيير و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتين و پيشنهاد به هيأت امناء براي طي مراحل قانوني
 • - تهيه بودجه تفصيلي سالانه موسسه با رعايت مفاد آئين نامه مالي و معاملاتي و ارائه به هيأت امناء و همچنين نظارت بر نحوه هزينه نمودن بودجه تخصصي به موسسه
 • - امضاي قراردادها، اسناد تعهد آور، اسناد ملي، اداري و مكاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي موسسه طبق قوانين، آئين نامه هاي مالي و معاملاتي ، اداري و مقررات مصوبات ابلاغي ، پاسخگويي به هيأت امناء در قبال گزارشات حسابرسي ، پيگيري و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه اقدامات انجام شده به هيأت امناء
 • - ارائه گزارش عملكرد سالانه آموزشي ع پژوهشي ع فرهنگي ، اجرايي، مالي و محاسباتي سالانه موسسه به هيأت امناء وزارت متبوع
 • - نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه اعضاي حقيقي شوراهاي موسسه ، رؤساي دانشكده ها ، پژوهشكده ها ، آموزشكده ها موسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروه هاي اموزشي و پژوهشي و مديران ستادي موسسه

تبصره : صرفاً در موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رئيس موسسه مي تواند اختيار انتصاب و عزل مديران واحدهاي مستقر در شهرستانها را به بالاترين مقام اجرايي مربوطه در شهرستان ذيربط تويض نمايد.

 • - ارائه پيشنهاد تاسيس توسعه ، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي موسسه به هيأت امناي ذيربط
 • - ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي موسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه
 • - ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخص و برجسته در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي ، فرهنگي و اجرايي ترجيحاً با مرتبه علمي بالاتر از استاديار
 • - نظارت بر امور انضباطي موسسه (هيأت علمي - دانشجويان- كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه