صفحه اصلی
ایمیل
sitemap
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
صفحه اصلی > تقویم آموزشی دانشگاه > معاونت بهداشتی 

دوره های تخصصی ویژه کاردانان و کارشناسان و بهیاران شاغل در مراکز بهداشتی درمانی

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

سیاستهای جدید جمعیتی جهت افزایش نرخ باروری - سامانه مادران پر خطر -شیوه زندگی سالم در سالمندی

6 ساعت

خانمها : دکتر نخعی ، رضایی ، کریمی ، خلیلی و آقای مهندس جعفری

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

7 و  8/اردیبهشت/94 (برگزار گردید )

حضوری

2

آزمون کاردانها

4ساعت

پرسنل آموزشگاه بهورزی

متعاقبا اعلام

می گردد

متعاقباً اعلام

می گردد

حضوری

3

آموزش ارتقای سلامت( نیاز سنجی - آموزش همسانان - بیماریهای منتقله از راه آب و غذا)

6 ساعت

آقای دکتر مهدی پور ،خانم باقری

آقای اکبری نسب و آقای کرمی

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

24 و  25/خرداد/94

(برگزار گردید )

حضوری

4

کمبود ریزمغذی ها و تغذیه دورن بارداری - مدارس مروج نوجوانان و جوانان

6 ساعت

خانم ها برازش - ابراهیمی و جعفری

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

17و 19 /5/94

(برگزار گردید )

حضوری

5

سوانح و حوادث ( کودکان ، نوجوانان و جوانان ) فعالیتهای اجرایی برنامه سبا ( میانسالان )

6 ساعت

خانم ها - جعفری - برازش - خلیلی و آقای پور کرمی

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

28و 29/شهریور/94

 

حضوری

6

آموزشی خانوارها در برابر بلایا - آشنایی با قوانین و مقررات اداری و نحوه تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

6 ساعت

آقایان مهندس طاهری و قدیر و خانم حکیمی

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

26و 27/مهر/94

 (برگزار گردید)

حضوری

7

مهارتهای فرزند پروری - تحکیم بنیان خانواده

6 ساعت

خانم ها دکتر نخعی و جوادی

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

11و 12 /آبان/94

 

حضوری

8

بیماریهای واگیر و غیر واگیر

6 ساعت

خانمها دکتر نخعی و جوادی

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

29 و 30 آذر ماه 94

 

حضوری

9

خودمراقبتی فردی و سازمانی

6 ساعت

آقای دکتر مهدی پور و خانم باقری

سالن کنفرانس

معاونت بهداشتی

29و 30 /دی/94

 

حضوری

دوره های تخصصی ویژه بهورزان

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

تحکیم بنیان خانواده - مهارتهای فرزند پروری

6 ساعت

خانمها دکتر نخعی و جوادی

سالن ذکریا

26/1/94

(برگزار گردید )

حضوری

2

ASQ - پرونده الکترونیک مدارس

6 ساعت

خانمها حاجی زاده و برازش

بصورت منطقه ای

19 و 23/2/94

(برگزار گردید )

حضوری

3

شیوه زندگی سالم و مراقبتهای ادغام یافته در سالمندی - تغذیه (کاهش مصرف نمک ، چربی ، مصرف سبزیجات و گوشت سالم ) - بیماریهای منتقله از راه آب و غذا

6 ساعت

خانمها خلیلی - طالبی و برازش

آقایان مهندس امیری، پورکرمی،مجید کرمی

بصورت منطقه ای

16و 20/3/94 (برگزار گردید )

حضوری

4

آموزش و ارتقای سلامت ( نیاز سنجی در برنامه های آموزش - آموززش همسانان )

6 ساعت

آقای دکتر مهدی پور و خانم باقری

بصورت منطقه ای

24و 28/5/94 (برگزار گردید )

حضوری

5

آموزش خانوارها در برابر بلایا - آشنایی با قوانین و مقررات اداری

6 ساعت

مهندس طاهری و خانم حکیمی

بصورت منطقه ای

16 الی 20 /ابان/94

برگزار گردید.

حضوری

6

سامانه جامع مدیریت بازرسی بهداشت محیط و حرفه ای

6 ساعت

مهندس کاظمی -مدارا و ملایی

بصورت منطقه ای

7 الی11/6/94 (برگزار گردید )

حضوری

7

خودمراقبتی فردی و سازمانی

6 ساعت

آقایان دکتر مهدی پور و دکتر معتمدی و خانم باقری

بصورت منطقه ای

24 الی 28 بهمن ماه 94

حضوری

8

بیماریهای واگیر و غیر واگیر و تغذیه

6 ساعت

آقایان پور کرمی - کرمی و اکبری

بصورت منطقه ای

26 الی 30/دی/94

حضوری

9

آزمون بهورزی

4

آموزشگاه بهورزی

بصورت منطقه ای

12/بهمن/94

 

حضوری

دوره های تخصصی ویژه بهیاران و پرستاران شاغل در واحد های تزریقات و پانسمان

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

مراقبتهای پرستاری در تروماهای مغزی و سکته مغزی

4 ساعت

خانم دکتر طیبه میرزایی

سالن کنفرانس

18/3/94

(برگزار گردید )

حضوری

2

مراقبتهای پرستاری از زخم - زخمهای دیابتی

4 ساعت

دکتر مجید میرزایی

سالن کنفرانس

3 و4/6/94

(برگزار گردید )

حضوری

3

EKG و تفسیر آن

4 ساعت

با هماهنگی دانشکده پرستاری

سالن کنفرانس

94/8/23

94/8/24

برگزار گردید.

حضوری

4

رگ گیری صحیح - سرم تراپی -لاواژ و گاواژ

4 ساعت

با هماهنگی دانشکده پرستاری

سالن کنفرانس

متعاقبا اعلام می گردد. 

حضوری

دوره های تخصصی ویژه پزشکان

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

آموزش و ارتقای سلامت ( نیاز سنجی- بازاریابی اجتماعی )

6 ساعت

دکتر جمالی زاده و دکتر مهدی پور

سالن کنفرانس

14 و 15/2/94

(برگزار گردید )

حضوری

2

شناسنایی و درمان اختلالات روان پزشکی

4 ساعت

دکتر ناظر و دکتر میرزابیگی

سالن کنفرانس

11 و 13/5/94

(برگزار گردید )

حضوری

3

فعالیتهای اجرایی برنامه سبا ( میانسالان ) شیوه زندگی سالم در سالمندی

4 ساعت

دکتر نخعی و خلیلی

سالن کنفرانس

27 و 28و30/آبان/94

برگزار گردید.

حضوری

4

خودمراقبتی فردی و سازمانی

6 ساعت

دکتر عمویی و دکتر شفیع پور

سالن کنفرانس

 

8و 9 اسفندماه 94

حضوری

5

مدیریت سلامت در بلایا - سیاستهای جدید جمعیتی جهت افزایش نرخ باروری

6 ساعت

مهندس طاهری و خانم دکتر نخعی

سالن کنفرانس

30و31/شهریور/94

برگزار گردید.

 

حضوری

6

بیماریهای واگیر ( زئونوز - ایدز - هپاتیت )

6 ساعت

دکتر نژاد قادری

سالن کنفرانس

27 و 28 /دی/94

 

حضوری

ویژه کارشناسان و کاردانان بهداشت محیط و حرفه ای

ردیف

عنوان دوره

ساعت دوره

مدرس دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری دوره

نحوه برگزاری

1

شناسایی پرتوها و تاثیرات آن در محیط

4 ساعت

مهندس گورانی

سالن کنفرانس

متعاقباً اعلام می گردد

حضوری

2

برنامه ایمنی آب و بیماریهای منتقله از آب

6 ساعت

مهندس نسب حسنی و مهندس کاظمی

سالن کنفرانس

11/3/94

(برگزار گردید)

حضوری

3

اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطراری

6 ساعت

مهندس نسب حسینی و مهندس کاظمی

سالن کنفرانس

18/5/94

(برگزار گردید)

حضوری

4

روشهای نوین سالم سازی

6

مهندس مدارا - میرزابیگی و تقی زاده

سالن کنفرانس

94/9/1

برگزار گردید

حضوری

5

مخاطرات شغلی در محیط کار

6

مهندس مدارا و غلامی

سالن کنفرانس

94/10/7

 

حضوری

» در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن 5-34334144 آموزشگاه بهورزی تماس حاصل فرمائید.

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]

  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان   
آیا از نحوه نوبت دهی کلینیک ها به صورت غیر حضوری رضایت دارید؟

بله کاملا راضی هستم
نسبتأ خوب است
خیر اصلا رضایت ندارم

 

 

 بازدید این صفحه : 6408
 بازدید امروز : 115
 کل بازدید : 20730467
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0.2500

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار امام علی(ع)- سازمان مرکزی - کد پستی:7717933777

 تلفن:42-03434280038 نمابر:3-03434280071 ایمیل:info@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss