لیست دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

 

دانشگاه ها

لینک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی آبادان https://www.abadanums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اراک

http://www.arakmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز http://www.abzums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران http://www.ajaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اصفهان

http://www.mui.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی اهواز

https://www.ajums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بابل

http://www.mubabol.ac

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بندرعباس

http://www.hums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند

http://www.bums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران

http://www.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت

http://fdo.jmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی خراسان شمالی

http://www.nkh-cms.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول https://www.dums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زابل

http://www.zbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدان

http://www.zaums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان

http://www.zums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سراب

http://sarabums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سمنان

http://www.semums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان http://sirums.ac.ir/fa/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرود

http://www.shmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیراز

http://www.sums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین

http://www.qums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قم

http://www.muq.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان

http://www.kaums.ac

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان

http://www.muk.ac

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمان

http://www.kmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان

http://www.gums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستان

http://www.goums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد

http://www.gmu.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لارستان http://www.larums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان

http://www.lums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مازندران

http://www.mazums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور https://www.nums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدان

http://www.umsha.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهد

http://www.mums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج

http://portal.yums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد

http://www.ssu.ac.ir/

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://uswr.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جهرم

http://www.jums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا

http://www.fums.ac.ir/

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

بنیاد ملی نخبگان استان کرمان

http://www.kerman.bmn.ir

دانشگاه شهید باهنر کرمان

http://www.uk.ac.ir 

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

http://vru.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

مرجع دانشگاه در ایران

http://www.hova.ir/

دانشگاه وارستگان https://varastegan.ac.ir